قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با فراخوان 0029(مشارکت در کمیسیون تسهیل کسب و کار)فایل پیوست را مطالعه نمایید.

0029