به گزارش خبرنگار استصنا، احسان ثقفی-رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز چهارشنبه مورخ 1402/08/17 در پنل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در رویداد کیش اینوکس ، حضور بهم رسانید.