✅جلسه کمیته انتخابات مجمع پیش رو (مورخ 1401/10/12) صبح امروز در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این جلسه مستندات ارائه شده کاندیدهای بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و واجدین شرایط به ترتیب آقایان حسین صابریان، سام جان احمد و همچنین خانم شیوا یزدی مورد تایید قرار گرفتند. در ادامه در خصوص برنامه ریزی امور مجمع و فرایند رای گیری تصمیم گیری شد.