جلسه کمیته انتخابات مجمع انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت ایران صبح امروز یکشبه مورخ 1402/09/19 در دبیرخانه ای تشکل برگزار شد. در این نشست اعضاي كميته پس از برنامه ریزی امور مجمع پیش رو و فرایند اخذ رای گیری به بررسی شرایط احراز کاندیدای هیات داوری و بازرسی بر اساس ماده 41 انجمن پرداختند و لیست نهایی تصویب گرديد.