✅جلسه هم اندیشی با حضور تنی چند از اعضای هیات مدیره سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و آقای خوانساری مدیر کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت حول محور ساخت داخل، گواهی کیفیت و ساخت بار اول در دبیرخانه این تشکل در حال برگزاری می باشد.