🔴جلسه همفکری و هم اندیشی تعدادی از اعضای محترم استصنا با حضور رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران آقای احسان ثقفی هم اکنون(1400/10/20) در دبیرخانه انجمن در حال برگزاری می باشد.