📌صبح امروز مورخ (1400/11/03)جلسه همفکری با پیشکسوتان استصنا در دبیرخانه این انجمن برگزار شد.