در حاشیه دومین روز نمایشگاه جلسه مشترک استصنا با تشکل های همسو

در غرفه انجمن با حضور نمایندگان تشکل های سازندگان تجهیزات صنعتی ایران ( ستصا)، موسسه صنعت احداث و انرژی، انجمن مهندسین مشاور و انجمن سازندگان حفاری برگزار شد و مقرر گردید که با دعوت از سایر تشکل ها، جلسات هم انديشي در مورد مشکلات محیط کسب و کار از جمله ضرورت تعدیل متناسب قرارداد، عوارض صادراتی، مشکلات بیمه ای و تامین اجتماعی،… به صورت دوره ای در تشکل‌ها، تدوین و نتايج به مراجع ذیربط منعکس گردد.