جلسه تشکیل هیأت موسس شرکت p استصنا جهت ارائه چارچوب، اهداف و برنامه های مربوطه هم اکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری می باشد.