جلسه انتخابات هیات رئیسه شعبه خراسان (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) روز سه شنبه( مورخ 1402/10/05 )در اتاق بازرگانی استان خراسان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی استصنا در این نشست پس از انتخاب هیات رئیسه (به ترتیب آقایان هاشمی-رییس،رحیمی-نایب رییس وحسینی- خزانه دار) دبیرخانه موقت تشکیل و مقرر گردید پس از تصویب و تایید هیات مدیره مطابق با آیین نامه شعبه مذکور فعالیت خود را آغاز نمایند.