در سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش سه تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با پتروشیمی های پترو آزمند لردگان،  آوات اورامان و پترو فراز هوران امضا شد.

 

تفاهم نامه استصنا با پتروشیمی پتروآرمند لردگان

تفاهم نامه استصنا با پتروشیمی آوات اورامان

تفاهم نامه استصنا با پتروشیمی پترو فراز هوران