مجمع تاسیس فدراسیون ماشین سازی و تجهیزات صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/22در اتاق بازرگانی ایران به ریاست احسان ثقفی برگزار گردید. در این مجمع ضمن بررسی و تصویب اساسنامه ، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اخذ ۱۰۰٪ آرای ماخوذه ، به عضویت هیات مدیره فدراسیون درآمد. و همچنین در اولین جلسه هیات مدیره آقای ثقفی بعنوان رئیس فدراسیون و آقایان اختراعی و نائلی بترتیب بعنوان نایب رئیس و خزانه دار انتخاب شدند.