✅بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم امروز دوشنبه(مورخ 1401/06/21) در دبیرخانه این انجمن در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا پیرامون گزارش مالی، گزارش عملکرد کارگروه ها، گزارش همایش های داخلی و هیأت مرکزی شورای دانش بنیان استصنا به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.