بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم صبح امروز دوشنبه مورخ 1401/08/30 در دبیرخانه استصنا برگزار شد در این نشست اعضا پیرامون گزارش شرکت P  و کلیات گزارش هیات مدیره به بحث و تبادل نظر پرداختند.