بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم امروز دوشنبه مورخ 1401/09/28 در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد. در این نشست به بررسی گزارش عملکرد هیأت مدیره و تعیین اهداف سالانه و همچنین بودجه پیشنهادی به مجمع پرداخته شد و در ادامه با حضور نمایندگان هیات موسس شرکت p، مصوبات پیشنهادی این هیات مورد بررسی قرار گرفت.