بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم امروز دوشنبه مورخ 1401/10/26  در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران  برگزار شد .در این نشست اعضا با ارزیابی مجمع اخیر ، نکات ضعف و قوت آنرا مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش کمیته ملک ارائه گردید و پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و همچنین تقویت ساختار صادرات در انجمن در دستور کار قرار گرفت .