بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز گذشته (دوشنبه مورخ 1401/10/12) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد . در این نشست که ساعاتی قبل از مجمع به منظور هماهنگی امور اجرایی مجمع برگزار شد، پیرامون ارائه گزارشات مجمع، مصوبات مربوطه و همچنین در ارتباط با شرکت p به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.