بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ1401/07/25 برگزار شد. در این نشست اعضا پیرامون تصویب آیین نامه هیأت راهبردی شورای دانش بنیان و گزارش تشکیل هیأت موسس شرکت P به بحث و تبادل نظر پرداختند.