بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز(مورخ 11/07/1401) در دبیرخانه این تشگل برگزار  شد.در این نشست  موارد  ذیل بررسی و تعیین تکلیف شد .

1-     گزارش دبیر مبنی بر عملیاتی شدن مصوبات قبلی و محقق شدن حدود 60% مصوبات ارائه شد.

2-    سازوکار انتخاب هیات موسس شرکت  p  به تصویب رسید.

3-     بازدید از شرکت های عضو و داوطلب مستقر در اراک به تصویب رسید.

4-     محدوده زمانی  برگزاری مجمع عمومی عادی تعیین گردید و مقرر شد در اواخر آذر ماه برگزار گردد.