پنجاه و هشتمین نشست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه(مورخ 1403/04/18)در کارخانه ایران تابلو برگزار شد در این جلسه مقرر شد برخی از اشخاص موثر با سوابق مثبت در حوزه ساخت داخل برای هیات دولت به رئیس جمهور محترم پیشنهاد گردد.در ادامه نامه رسیده از بازرس در خصوص غیبتهای متوالی احد از آحاد هیات مدیره قرائت و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان اساسنامه اصلاحی توسط کمیته بازنگری بتصویب رسید.