به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، تنی چند از اعضای هیات مدیره و دبیر، این تشکل روز گذشته(دوشنبه- مورخ1402/04/19) با هدف بازدید از کارخانجات شرکت های عضو عازم شهر مشهد شدند.در اولین روز حضور، از شرکت های پدیده انرژی پارسیان، شرکت ثنا مبدل و شرکت ستاره صنعت پارت بازدید بعمل آمد و با مدیران ایشان در خصوص مسائل کسب و کار و تولید مذاکره گفتگو نمودند.

بازدید شرکت پدیده انرژی پارسیان

بازدید از شرکت ثنا مبدل

بازدید از شرکت ستاره صنعت پارت