به گزارش روابط عمومی استصنا احسان ثقفی -ریاست هیات مدیره استصنا روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 به همراه تیم همراه به دیدار مشارکت کنندگان عضو استصنا در نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران پرداخت و به مسائل و مشکلات آنان در حوزه مربوط گوش سپرد و خدات قوت گفت