پیرو بازدید های دوره ای رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و همراهان از کارخانجات شرکتهای عضو (روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05)از کارخانه شرکت صنایع آب و عمران بازدید بعمل آمد و در جلسه کوتاه با مدیر عامل شرکت مذکور در خصوص مسائل و مشکلات آنشرکت گفتگو و هم‌اندیشی شد.