به گزارش خبرنگار استصنا،  تیم هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران در روز های سه شنبه و چهارشنبه (مورخ 3-4 آبان ماه 1401) جهت بازدید از کارخانجات شرکت های عضو عازم  شهر اراک شد.  در این نشست که همزمان با دعوت اتاق بازرگانی استان مرکزی  و انجمن سازندگان و پیمانکاران نفت و گاز استان مرکزی برنامه ریزی شده بود ، تیم هیات مدیره ضمن بازدید از شرکت های عضو انجمن (صنعتی و تولیدی هزاوه اراک، کارا ساز کیمیا، آذین فلز،  فرم دما، لجور و گداختار)با حضور در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت استان مرکزی از غرفه ها بازدید کردند.در ادامه طی نشستی در محل اتاق بازرگانی استان مرکزی که با حضور هیات رئیسه اتاق، دبیر و رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و اتاق مرکزی و فعالان اقتصادی برگزار شد به بررسی چالش ها و تبیین فرصت های پیش رو پرداختند.