پیرو بازدیدهای دوره ای رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از شرکت های عضو
احسان ثقفی-رییس هیات مدیره و تیم همراه به دیدار یکی از پیشکسوتان صنعت (مدیر عامل شرکت بستیران-آقای مهندس یعقوبیان) رفتند و پیرامون مسائل و مشکلات حوزه فعالیت ایشان با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.