اولین جلسه هیات داوری دورپنجم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه(مورخ 1402/10/18) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.در این نشست که با حضور ریاست هیات مدیره استصنا برگزار شد پس از رای گیری به ترتیب آقایان مجید محمد پور به عنوان رییس، محمد حسن تبدلات نایب رییس و کیان حشمی دبیر هیات داوری انتخاب شدند.