قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه شماره ۰۰۹ با موضوعیت “بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران” از طریق فایل ذیل قابل رویت می باشد

 

 

 ۰۰۹ – فراخوان