🔴قابل توجه کلیه شرکت های عضو
📌جهت کسب اطلاعات تکمیلی در ارتباط با” تاریخ برگزاری همایش اقتصادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

0040