قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0040