قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “کانال های جدید ارتباطی” انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

0029