قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “شرکت در همایش اقتصادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

0028