قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه ۰۰۱۹
کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو شهرک صنعتی سپهر” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۰۰۱۹