📌یازدهمـیـن جلسـه هیـأت مدیــره دوره نهـم استصنا در دبیرخانه این تشکل صبح امروز(دوشنبه 1401/02/05) برگزار شد.
در این نشست اعضا پیرامون مراسم افطار انجمن، ارائه گزارش اسپانسری نمایشگاه نفت تهران، بررسی و پیشنهاد تشکیل آکادمی استصنا ، بررسی پیشنهاد کمیسیون ها در خصوص موضوع افزایش قیمت تمام شده و ضرر و زیان ناشی از آن بر روند تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند