مصاحبه خبرنگار استصنا با آقای پورقاضی عضو هیات داوری 09 تیر 1400

مصاحبه خبرنگار استصنا با آقای پورقاضی عضو هیات داوری

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد: دولت با رهبری برای توسعه صنعت هماهنگ شود عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درباره تعامل و همکاری بخش های مختلف دولت گفت: هماهنگی بین بخش های مختلف دولت و توسعه به هماهنگی رییس جمهور و رییس دولت با این بخش ها بستگی دارد که […]

هیات داوری