آئين نامه ارزيابي مشاركت و دسته بندي 23 اردیبهشت 1399

آئين نامه ارزيابي مشاركت و دسته بندي

  بازنگری کمیسیون راهبردی: ۱۲/۰۵/۹۵ مصوب هیأت مدیره دوره هفتم: ۸/۰۶/۹۵            فصل اول كليات ماده ۱- هدف وكاربرد الف – هدف: دراجراي ماده ۵ اساسنامه انجمن سازندگان صنعت نفت ايران كه دراين آيين نامه به اختصار انجمن ناميده مي شود شرايط ، معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي اعضاي انجمن به منظور تحقق موارد زير […]

درون سازمانی