📌حضور محترم آقای سعید محمد دبیر محترم شورای عالی منطقه آزاد به همرا تیم همراه در غرفه استصنا جهت بررسی و گوش سپردن به مشکلات اعضا و سازندگان داخلی