📌پیام قدردانی رییس هیات مدیره استصنا به آقای محمدحسن دیده ور مدیرعامل شرکت ارکان گاز
🧷جهت مشاهده متن پیام فایل پیوست را ملاحظه فرمایید

۵۰۱- متن نامه قدردانی