جهت دانلود آخرین گزارش عملکرد ارائه شده در مجمع
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

کلیـــــک_کنید