کمیسیون راهبردی

این کمیسیون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، از طریق تدوین آيين نامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی انجمن و ارتقاء
سطح آموزشي و فنی اعضاء،  توسعه فرهنگ کارگروهی و  استقرار سيستم هاي مدیریت کیفیت انجمن را دنبال می نماید.

تدوین استراتژی، اهداف و برنامه های عملیاتی کمیسیونها و بستر سازی برگزاری دوره های آموزش عالی و تخصصی با همکاری دانشگاهها براي اعضاي انجمن از جمله اهداف این کمیسیون می باشد که در قالب سه کمیته تخصصی  ” استراتژی و پایش” ، “ارزیابی (ممیزی،رتبه بندی) و آموزش” و ” تدوین آیین نامه و برنامه عملیاتی” برنامه ریزی شده است. کمیته استراتژی این کمیسیون با مشارکت گیری از متخصصان و اعضای همراه و تصمیم ساز انجمن نسبت به تدوین برنامه استراتژی مناسب و عملیاتی تلاش فراوانی را انجام داده است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

اعضای کمیسیون راهبردی
نام و نام خانوادگي سمت نام شركت
محمد جواد بهارفر رئیس كميسيون گيتي آسا
مجتبی صدیق نایب رئیس كميسيون توربین ارکان ایرانیان
سمیه جعفري دبیر کمیسیون پترو صنعت عادل
حسن کاظمی عضو كميسيون پارت سازی مشهد
مجيد محمد پور عضو كميسيون توس پیوند
سمانه احمدی عضو كميسيون سانا عایق
امیرکاوه زاده عضو كميسيون صنایع وستوی
احسان ثقفي عضو كميسيون سدید کاران صبا
بهرام بارانی عضو كميسيون بارون
جلال جانی عضو كميسيون ایران تابلو
کیان حشمی عضو كميسيون کمک صنعت جنوب
سیروس تالاری عضو كميسيون تراویس ایران
اشکان نیوشا عضو كميسيون مشاور استراتژی
ندا صلحی زاده عضو كميسيون کمک صنعت جنوب
امیر هومن کریمی وثیق عضو كميسيون نفت و گاز سرو