🔹🔹چهل و سومین نشست اعضای هیات مدیره روز گذشته در دبیرخانه استصنا برگزار شد. در این جلسه اعضا پیرامون گزارش رئیس هیات مدیره، گزارش پیشرفت مصوبات کارگروه پتروشیمی و گزارش پیشرفت پیاده سازی سند استراتژی انجمن به بحت و تبادل نظر پرداختند.