شصت و پنجمین هفته نامه الکترونیم انجمن ساندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

– مصاحبه با رضا خیامیان عضو هیات مدیره استصنا (تاثیر کرونا بر جهش تولید)

–  دکتر وفایی عضو انجمن استصنا( جهش تولید در پیچیدگی اقتصادی)

–  معرفی کتاب(سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه)

 

ماهنامه شماره ۶۵