هفته نامه های الکترونیکی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را هر ماه می توانید از کانال های استصنا و سایت انجمن دانلود نمایید.

 

– ماهنامه شماره ۶۶

– هفته نامه شماره ۶۵

– هفته نامه شماره ۶۴