نشریه شماره یک- دوره جدید انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد تقویت تولید با اتکا به قانون اساسی، گسترش تعاملات با شرکت های های کارفرمایی جهت اجرای بهتر قانون حداکثر، اولویت تامین مالی برای سازندگان و انتظارات از دولت سیزدهم منتشر شده است. در این مجموعه  فصل جدیدی با هدف معرفی دستاوردهای جدید اعضا گنجانده شده است که امید است در معرفی و ایجاد ارتباط بین اعضا بتواند مفید واقع گردد.جهت مطالعه متن نشریه، فایل ذیل را دانلود بفرمایید.

nashrie No final 06.03