تجهیزات ثابت: مهمترین محصولات این گروه شامل انواع تجهیزات ثابت حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نظیری انواع مبدل ها، مخازن تحت فشار ، مخازن ذخیره و برج های فرآیندی است که تجهیزات این گروه بطور کامل داخلی سازی شده است.

لیست اعضا تجهیزات ثابت