قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مطالبات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از کابینه دولت سیزدهم ”  فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۱۴۰۰-۲