عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد:

بخشی نگری مانع اساسی همگرایی و پیشرفت امور است

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در رابطه با این سوال که آيا شما بين بخش هاي مختلف يك دولت در جهت دستيابي به اهداف كلان و خرد اقتصادي همكاري و تعامل مي بينيد و چگونه مي توان ضريب اين همكاري را افزايش داد؟ گفت: متاسفانه نه تنها تعامل و همکاری بین بخش های مختلف وجود ندارد بلکه بخشی نگری مانع اساسی همگرایی و پیشرفت امور است و راه چاره آن، در اندیشه ورزی ملی است، ‌نه فقط توسعه دایره محدود کار صنعت خودمان و این وظیفه وزارت صمت است که با آموزش و تشویق صنعتگران فاصله ها را از میان بردارد.

زهرا هل اتایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما دولت با تعيين استراتژي در حوزه توليد و صنعت در پيشبرد اهداف توسعه اي تا چه حد مي تواند موفق عمل كند؟ تصریح کرد: اصولا وظیفه حاکمیتی دولت است که با تعیین استراتژی برای صنایع و نظارت مستمر به این توفیق میسر دست یابد .دولت از انجام وظایف اصلی خود فاصله گرفته است.

وی در پایان درباره انتظار بخش صنعت از دولت آینده اظهار کرد: ما خواهان جذب متخصصین وطن پرستی هستیم که ارتقای صنعت را عبادت بدانند و خدمت به مردم را وظیفه آرمانی خود.

 

تهیه و تنظیم: م. اسماعیلی، خبرنگار استصنا