📌📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت مطالعه قوانین بودجه ۱۴۰۰ فایل  پیوست را دانلود فرمایید.

 قانون بودجه ۱۴۰۰