شصت و چهارمین هفته نامه الکترونیکی استصنا

  • مصاحبه با عضو هیات مدیره استصنا (تا کرونا هست چشم انداز تولید روشن نیست)
  • مصاحبه با مرتضی میری رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات استصنا
  • معرفی کتاب (مالیات بر ثروت، نوشته مایکل مسترسون)

 

هفته نامه انجمن استصنا