📌شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم صبح امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در دبیرخانه استصنا در حال برگزار شد، در این نشست مسولین پیرامون ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره ،بررسی بودجه پیشنهادی و تعیین اعضای کمیته انتخابات مجمع عمومی عادی به بحث و گفتگو پرداختند.