چهارمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره
همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره
علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار
 سید ذبیح الله طباطبائی عضو اصلی هیات مدیره
ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره
هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره
محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره
جلال الدین محمودی عضو اصلی هیات مدیره
سیروس تالاری عضو اصلی هیات مدیره
مسعود اعرابی عضو اصلی هیات مدیره
علی صفرعلی عضو اصلی هیات مدیره
کیهاندخت کاویانپور عضو اصلی هیات مدیره
پیام خلیلی عضو اصلی هیأت مدیره